Planning

** UPDATE 17-12-2021 **

Tellus Renkum benoemd tot koploper consortium onder het programma Ultradiepe Geothermie (UDG)

Donderdag 9 december maakten de deelnemende partijen aan het programma Ultradiepe Geothermie (UDG) bekend dat zij uit hun midden een keuze hebben gemaakt welke locatie het meest geschikt is om een onderzoeksboring voor UDG te overwegen: het consortium Tellus Renkum gaat onderzoeken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om een mogelijke onderzoeksboring te kunnen realiseren.

Lees hier het nieuwsbericht op de website van EBN.

UPDATE 16 juli 2020

RENKUM – Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verleent Tellus Renkum B.V. de opsporingsvergunning aardwarmte Renkum.

Begin 2019 heeft Tellus Renkum B.V. bij het ministerie een aanvraag ingediend voor een Opsporingsvergunning (OV) Aardwarmte.

In het proces van 1.5 jaar om te komen tot dit besluit heeft EZK advies ingewonnen van de Provincies Gelderland en Utrecht (en de betreffende gemeentes daarin), TNO, EBN en Staats Toezicht op de Mijnen (SODM).

Het positieve besluit tot het toekennen van de OV aan Tellus Renkum B.V. markeert een belangrijke stap en mijlpaal in de ontwikkeling van het geothermie project.

Het geeft daarbij Tellus Renkum B.V. het alleen-recht om de komende 5 jaar haar onderzoeksprogramma naar de potentie voor geothermie in het gebied uit te kunnen voeren.

**

De planning van het project Aardwarmte in de Vallei loopt nauw samen met de planning binnen het Exploratie Werkprogramma (EWP) binnen de Green Deal UltraDiepe Geothermie en de financiële haalbaarheid van het project. Deze planning is een richtlijn; alle partijen werken hard samen om ervoor te zorgen dat alle benodigde onderzoeken goed en nauwkeurig worden uitgevoerd. Hierdoor zal het in sommige gevallen mogelijk zijn dat de planning kan uitlopen.

De planning op hoofdlijnen voor Aardwarmte in de Vallei geldt als volgt:

  • Verkenningsfase, in 2019 en 2020 worden seismologische onderzoeken uitgevoerd. Midden 2020 worden de eerste uitkomsten van de onderzoeken verwacht. A.d.h.v. deze onderzoeken wordt bepaald of het project Aardwarmte in de Vallei vervolg zal hebben.
  • Voorbereidingsfase, indien een positieve uitslag van de onderzoeken, zal in 2021 – 2023 de werkzaamheden voor een mogelijke geothermiebron worden voorbereid en uitgewerkt in overleg met betrokkenen en omgevingspartijen.
  • Uitvoeringsfase, indien de voorbereidingsfase (met mogelijke proefboring) positief verloopt, zal in 2022-2024 de verdere uitvoering van Aardwarmte in de Vallei volgen; de aanleg van de bron en een mogelijk warmtenet.
  • Beheersfase, in 2024 wordt de eerste warmtelevering vanuit de geothermiebron aan Smurfit Kappa en de omgeving beoogt.

Belangrijke aanvulling: tijdens de verkennings-, voorbereidings-, uitvoerings-, beheersfase kan altijd besloten worden om te stoppen met het uitvoeren van het project i.v.m. het in geding komen van de veiligheid voor de omgeving, financiële risico’s of eventuele overige redenen.

Onderstaand vindt u meer informatie over hoe de planning is opgebouwd. Binnen de Green Deal is de planning opgedeeld in meerdere fasen.

Fase 1:  Verkennen van de ondergrond in 2019/2020 – seismologisch onderzoek

Om te bepalen waar aardwarmte (technisch) winbaar is, onderzoekt Tellus Renkum B.V. in 20119/2020 de ondergrond in de regio Vallei. Het in kaart brengen van de ondergrond en het zoeken naar geschikte aardlagen voor aardwarmtewinning gebeurt door middel van seismisch onderzoek. Seismiek kan vergeleken worden met het maken van een echo van het lichaam, waardoor de reflectie van trillingen een beeld wordt opgebouwd van de binnenkant van het lichaam. Hetzelfde principe wordt toegepast bij seismisch onderzoek. Trillingsgolven worden de grond in gestuurd en de aardlagen in de ondergrond kaatsen deze golven terug. In de grond geplaatste geofoons, een soort microfoons, vangen de teruggekaatste signalen op. Door te berekenen hoe lang de golf erover doet om terug te keren naar de geofoon, is de diepte van de laag te berekenen. Daarnaast vertelt de snelheid van de golf iets over de eigenschappen van de laag en alle lagen erboven. De resultaten worden seismische data genoemd.

In 2019/2020 worden deze onderzoeken in de regio Vallei uitgevoerd. De Provincie Gelderland en meerdere omliggende gemeenten zijn hier al bij betrokken. Vanaf maart 2018 wordt het seismologisch onderzoek voorbereid. Alle gemeenten die in het gebied liggen waar seismisch onderzoek wordt uitgevoerd, zullen hierbij betrokken worden (omstreeks Q3 2019). Er zal daarnaast duidelijk gecommuniceerd worden met omwonenden en betrokkenen.

Zie hier een overzichtelijk filmpje, opgesteld door Energie Beheer Nederland, voor meer informatie over de verkenningsfase.

Fase 2: Opsporen van warmtedoublet in de ondergrond – 2019 en 2020

Als Tellus Renkum B.V. tijdens de verkenningsfase een geschikte locatie heeft gevonden waar naar aardwarmte geboord kan worden, is er een opsporingsvergunning en een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunningen worden aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zodra de opsporings- en omgevingsvergunningen afgegeven zijn, en alle risico’s ingeschat en veiligheidsmaatregelen getroffen zijn, kan het bedrijf starten met het in orde brengen van het boorterrein.

Zie hier een overzichtelijk filmpje, opgesteld door Energie Beheer Nederland, voor meer informatie over de voorbereidingsfase.

Fase 3: Winnen van aardwarmte – ontwikkeling van de bron in 2021-2024

Om aardwarmte te mogen winnen, zijn een winningsvergunning en een omgevingsvergunning nodig en ook een goedgekeurd winningsplan. Zodra deze zijn afgegeven, is het mogelijk voor Tellus Renkum B.V. om te starten met de aardwarmtewinning. Continu wordt warm water uit het reservoir via de put (de zogenaamde producer put) omhoog gepompt en door een warmtewisselaar gevoerd. De warmtewisselaar haalt de warmte van rond de 200 °C uit het water. Van deze warmte wordt eerst stoom gemaakt voor de papierfabriek van Smurfit Kappa. Vervolgens stroomt deze warmte, die na gebruik door Smurfit Kappa is afgekoeld (rond de 90 °C), via een ondergronds warmtenet naar bedrijven en woningen in de Vallei. Het afgekoelde water uit het warmtenet wordt vervolgens via de tweede put (de zogenaamde injector put) weer terug in de oorspronkelijke aardlaag gepompt. De hoeveelheid te onttrekken warmte hangt af van de vraag, in de zomer is er minder warmte nodig, en vindt er dus minder winning plaats. Bewaking van de installatie gebeurt meestal automatisch en op afstand. Er zijn eisen verbonden aan bijvoorbeeld visuele inspecties en het reageren op verstoringen en alarmen. Men rekent erop dat een doublet ongeveer 30 jaar warmte kan leveren, en dat dan de productietemperatuur te veel gedaald kan zijn (door toestroming van kouder ‘injectiewater’) om nog efficiënt te kunnen produceren. Afhankelijk van de lokale ondergrondse situatie kan deze periode langer of korter zijn. Als de put niet langer voldoende produceert wordt de locatie in principe opgeruimd. Het is ook mogelijk om elders in de buurt een nieuwe productieput te slaan om de winning van aardwarmte voort te zetten.

Zie hier een overzichtelijk filmpje, opgesteld door Energie Beheer Nederland, voor meer informatie over de uitvoeringsfase.

.