Veiligheid

Binnen het Exploratie Werk Programma (EWP) van de Green Deal wordt door alle betrokken consortia kennis en expertise opgedaan. Het EWP moet inzicht geven in vragen als: In hoeverre is de geologische ondergrond geschikt? Waar bevinden zich geschikte locaties? Waar is de warmtevraag zodanig dat diepe geothermie uitkomst biedt? Zijn er gevolgen voor de omgeving? Zo ja, wat zijn deze gevolgen en wat zijn mogelijke maatregelen?

In 2019/2020 worden alle seismologische onderzoeken voor de betrokken consortia binnen de Green Deal uitgevoerd. Deze onderzoeken brengen geen veiligheidsrisico’s met zich mee. Deze seismologische onderzoeken kunnen aantonen of geothermie op bepaalde plekken in Nederland mogelijk is.

In de onderzoeksfase zal uitgebreid worden gekeken naar mogelijke risico’s voor de omgeving bij het uitvoeren van toekomstige proefboringen, de werkelijke boringen en de eventuele exploitatie van een geothermische bron. Risico’s voor bevingen, grondwatervervuiling en het onttrekken van water uit de bodem worden grondig in kaart gebracht binnen het Exploratie Werk Programma (EWP) van de Green Deal.

  • Bevingen: anders dan bij winning van gas uit de bodem, waarbij drukverschil in de bodem ontstaat, is er bij geothermie sprake van een gesloten systeem. Dit houdt in dat dezelfde hoeveelheid water die wordt opgepompt, weer terug de aarde in wordt gepompt na het onttrekken van de warmte. Omdat bij geothermie de drukverschillen gedurende de winning van deze warmte erg klein zijn, is het zeer onwaarschijnlijk dat hierdoor aardbevingen worden veroorzaakt. Er wordt veel aandacht besteed aan onderzoek hiernaar, en met name aan de procedure die moet worden gevolgd om kans op aardbevingen/trillingen vooraf in te schatten (seismische risico analyse). Dit zal eind 2019 en 2020 voor Aardwarmte in de Vallei in kaart worden gebracht; de uitkomst van deze onderzoeken zullen worden gedeeld.
  • Grondwatervervuiling: een mogelijke boring zal door watervoerende lagen gaan. Om ervoor te zorgen dat lekkages worden voorkomen, worden eerst twee buitenpijpen geplaatst. Deze gaan tot op een diepte onder de watervoerende lagen. Dit eerste deel wordt met een waterspoeling geboord. Deze techniek wordt ook gebruikt voor het boren van waterwinputten. Na een druktest wordt de buis omringd met een laag cement, om er zeker van te zijn dat er geen lekkages kunnen optreden.
  • Water onttrekken: Het opgepompte hete water wordt – nadat het zijn warmte bovengronds heeft afgedragen aan het warmtenet – weer teruggepompt. Er wordt dus niet blijvend water onttrokken. Via pompen en één of meer injectieputten stroomt het afgekoelde water in dezelfde aardlaag/reservoir terug. Een productieput en injectieput samen heet een (putten)doublet.