Waarom UltraDiepe Geothermie?

Nederland heeft de ambitie om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben. Om dit te realiseren moet er worden ingezet op alle vormen van duurzame energie die dit mogelijk kunnen maken; zoals wind, zon en ook geothermie. In Nederland zijn er al meer dan 16 installaties die succesvol geothermie benutten. Deze installaties worden met name gebruikt voor de verwarming van tuinbouwkassen. Maar geothermie biedt meer mogelijkheden. Hoe dieper in de aarde, des te hoger de temperatuur van het water dat in de gesteentelagen is opgeslagen en des te groter de toepassingsmogelijkheden. Op 4 km diepte is het aanwezige water zo’n 130° C. Als dit water naar boven wordt gebracht, is het een waardevolle energiebron voor bijvoorbeeld de procesindustrie. Bovendien kan het water, nadat het is benut door de industrie, gebruikt worden voor verwarming van woningen en kassen via een regionaal warmtenet. Berekend is dat maar liefst 30% van de warmte die de industrie in Nederland nodig heeft in de toekomst door UltraDiepe geothermie kan worden geleverd.

In het buitenland wordt er op verschillende plekken met geothermie al succesvol warmte van hoge temperaturen gewonnen, veelal op kleinere diepte, maar bijvoorbeeld in Duitsland ook al op 6 kilometer diepte. Of succesvolle winning van aardwarmte op grote diepte ook in Nederland kan, is onder meer afhankelijk van de ondergrond en de technische en financiële haalbaarheid.

Gezien de potentie is inzicht in de kansen en mogelijkheden van groot belang. Dat erkent de overheid en dat erkennen marktpartijen. Onderzoek naar de mogelijkheden vraagt om grote investeringen in tijd en geld. Daarom hebben zeven consortia, waaronder Aardwarmte in de Vallei, en de ministeries van IenW en EZK, TNO en EBN hun krachten gebundeld in het samenwerkingsprogramma Green Deal Ultradiepe Geothermie.